Všeobecné obchodné podmienky

Liptovská Umelecká Agentúra s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky jankasipekova.sk, lua.sk, funfabric.sk, mandalkovanie.sk, vrpoint.eu, je Janka Šipeková, Liptovská Umelecká Agentúra s.r.o.

032 11 Svätý Kríž 198

IČO: 47135956 

DIČ: 2023790714

E-mail: sipekova@gmail.com

2. Predávajúcim je 

Liptovská Umelecká Agentúra s.r.o.

032 11 Svätý Kríž 198

IČO: 47135956 

DIČ: 2023790714

E-mail: sipekova@gmail.com

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke jankasipekova.sk, lua.sk, funfabric.sk, mandalkovanie.sk, vrpoint.eu, je Janka Šipeková, Liptovská Umelecká Agentúra s.r.o.

032 11 Svätý Kríž 198

IČO: 47135956 

DIČ: 2023790714

E-mail

sipekova@gmail.com

konateľka Mgr. Janka Šipeková

E-mail: sipekova@gmail.com

4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar, alebo služby pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu , ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google hangout).

9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

2. Predávajúci nie je platcom DPH, s výnimkou služieb podľa §7a zák. o DPH.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky

1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

2. Zálohová platba za živé akcie je nevratná. V prípade, že sa kupujúci nemôže dostaviť na rezervovanú živú akciu, je možné nájsť si za seba náhradu, alebo individuálne dohodnúť iný termín podujatia.

3. Bonusy - Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu, budú zaslané spolu s produktom po uhradení čiastky.

Dodacie podmienky

1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).

3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese www.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu .

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Autorské právo

Kupujúci je oboznámený s dodržiavaním autorského práva. Všetok obsah platených produktov (e-booky, kurzy, semináre, workshopy, autorské produkty a pod.) je chránený zákonom o autorskom práve. Akékoľvek šírenie ich obsahu je zakázané.

Autorské dielo

1. Predmetom autorského práva je dielo literárne a iné dielo umelecké a dielo vedecké, ktoré je jedinečným výsledkom tvorčej činnosti autora a je vyjadrené v akejkoľvek objektívne vnímateľnej podobe vrátane podoby elektronickej, trvale alebo dočasne, bez ohľadu na jeho rozsah, účel alebo význam (ďalej len "dielo"). Dielom je najmä dielo slovesné vyjadrené rečou alebo písmenom, dielo hudobné, dielo dramatické a dielo hudobno dramatické, dielo choreografické a dielo pantomimické, dielo fotografické a dielo vyjadrené postupom podobným fotografii, dielo audiovizuálne, ako je dielo kinematografické, dielo výtvarné, ako je dielo maliarske, grafické a sochárske, dielo architektonické vrátane diela urbanistického, dielo užitého umenia a dielo kartografické.

2. Za dielo se považuje tiež počítačový program, fotografie a výtvor vyjadrený postupom podobným fotografii, ktoré sú pôvodné v tom zmysle, že sú autorovým vlastným duševným výtvorom. Databáza, ktorá je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu autorovým vlastným duševným výtvorom a ktorej súčásťou sú systematicky alebo metodicky usporiadané a jednotlivo sprístupnené elektronicky či iným spôsobom, je dielom súborným. Iné kritéria pre stanovenie spôsobilosti počítačového programu a databáze k ochrane se neuplatňujú.

3. Právo autorské se vzťahuje na dielo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fázy a časti, vrátane názvu a mien postáv, pokiaľ spĺňajú podmienky podľa odseku 1 alebo 2, ak ide o predmety práva autorského v ňom uvedené.

Garancia

1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2. Za svoje produkty Janka Šipeková ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze naspäť.

3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu sipekova@gmail.com,  spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade). 

4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

5. Kupujúci pri uplatnení garancie a vrátením peňazí na účet je povinný zmazať získané eBooky a je trestné i akokoľvek šírenie ďalej.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail: sipekova@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

2. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného produktu.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web-stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Zodpovednosť za obsah webu

1. Webová stránkawww.jankasipekova.sk a www.vrpoint.eu môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Alternatívne riešenie sporov

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sipekova@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.5.2018.

V Liptovskom Mikuláši 25.5.2018

Mgr. Janka Šipeková